Sociální podnikání

Mezi velké téma Borůvky Praha o.p.s. patří zaměstnávání lidí s tělesným postižením. Hlásíme se k principům sociálního podnikání. Činnost našeho sociálního podniku je zaměřena zejména na řešení otázek zaměstnanosti, sociálního začleňování a místního rozvoje.

Společnost naplňuje principy sociálního podniku následujícím způsobem:

• Zaměstnává osoby se znevýhodněním. Podíl jejich pracovních úvazků tvoří min. 50% přepočtených úvazků z celkového počtu zaměstnanců. Společnost zaměstnává zejména osoby s tělesným postižením.

• Podporuje profesní a osobnostní růst svých zaměstnanců se zvláštním zřetelem k potřebám zaměstnanců se znevýhodněním .

• Podněcuje zaměstnance k účasti na chodu společnosti. Zaměstnanci mají možnost vyjadřovat se ke strategii podniku, jsou informováni o dění v podniku, výsledcích hospodaření a naplňování veřejně prospěšných cílů .

• Využívá přednostně místní zdroje, uspokojuje přednostně místní potřeby a přispívá k místnímu rozvoji, pokud je to možné.

• Reinvestuje min. 51% zisku zpět do rozvoje sociálního podniku a na naplňování obecně prospěšných cílů. Reinvestice budou využity zejména k vytváření nových a zajištění stávajících pracovních míst pro osoby se znevýhodněním, k profesnímu a osobnostnímu rozvoji zaměstnanců , vytváření rezerv pro další rozvoj společnosti, zvyšování kvalifikace zaměstnanců, nákupu nových technologií souvisejících se zaváděním nových služeb a produktů podniku, do plnění obecně prospěšného cíle organizace, aj.

• Aplikuje zásady environmentální výroby a spotřeby (šetření materiálem, dodržování zásad environmentálně šetrného úřadování a provozu, recyklace, apod.)

• Spolupracuje s místními i regionálními subjekty, zejména s Jedličkovým ústavem, s Úřadem práce, a dalšími neziskovými organizacemi.